Regulamin zakupów

Kupuj bezpiecznie

Regulamin

Regulamin dokonywania zamowień na stronach www.touch.com.pl

Regulamin z dn. 01.01.2016

§1 Postanowienia ogólne

1. Poniższy Regulamin opisuje zasady dokonywania transakcji w Systemie Zamówień działającym pod adresem URL http://www.touch.com.pl, który prowadzony jest przez firmę: AtmaNet Maciej Bezeg ul.J.Bytnara Rudego 17 / 906 45-265 Opole NIP: 7541404988 REGON: 531574394 zarejestrowaną w 1999r. i wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr 25787 prowadzonej przez Prezydenta Miasta Opola w Wydziale Gospodarki i Promocji Miasta, REGON: 531574394, NIP: PL7541404988, zwaną dalej Sprzedawcą.
2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1) Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sprzedawca skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres wskazany przez Klienta.
2) Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3) Klient - osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z Systemu Zamówień, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie.
4) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
5) Konsument - Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Systemie Zamówień.
6) System Zamówień - system działający pod adresem URL jw. pkt 1, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zamówień produktów oferowanych przez Sprzedawcę.
7) Towar - produkty oferowane do sprzedaży, dostępne w Systemie Zamówień.
8) Umowa sprzedaży - umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 r. poz. 827).
9) Zamówienie - rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Systemie Zamówień Sprzedawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Systemu Zamówień, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w menu Systemu Zamówień pod tytułem Regulamin Zakupów oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
5. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towaru dla Klientów krajowych oraz zagranicznych za pośrednictwem Internetu oraz zleca jego dostawę korzystając z usług kuriera Poczty Polskiej.
6. Prawa autorskie do treści oraz zdjęć zawartych w Systemie Zamówień Sprzedawcy należą do Sprzedawcy i/lub do podmiotów, z którymi Sprzedawca współpracuje. Żadna część publikacji nie może być kopiowana ani przesyłana w jakiejkolwiek formie przez media elektroniczne, fotokopiujące i inne, bez uzyskania wcześniejszej zgody właściciela praw autorskich. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

§2 Zawarcie umowy sprzedaży

1. Klient dokonuje zamówienia w trybie bez rejestracji.
2. Po dokonaniu wyboru Towaru prosimy o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktur oraz danych do wysyłki. Następnie należy kliknąć ikonę „Zamawiam" i dokonując w ten sposób zamówienia Towaru.
3. W trakcie składania zamówienia, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego Regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.       
4. W trakcie składania Zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Towaru za pośrednictwem Systemu Zamówień.
5. Zamówienie złożone za pośrednictwem Systemu Zamówień pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony i dostarczony Klientowi Towar.
6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towaru będącego przedmiotem zamówienia.
7. Po złożeniu Zamówienia Klient może otrzymać email z potwierdzeniem, że zamówienie dotarło do sklepu lub email z informacją o realizacji zamówienia.
8. Realizacja zamówienia następuje z chwilą:
a) dla zamówień płatnych przy odbiorze - niezwłocznie;
a) dla zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – po zaksięgowaniu wpłaty lub natychmiast.
9. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie lub emailem podanym na stronie Kontakt lub emailem: abc@atmanet.pl.
10. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:
a) wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji Zamówienia,
b) wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży,
c) oświadczeniem o znajomości regulaminu Systemu Zamówień i jego przestrzeganiu.

§3 Ceny i formy płatności

1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Systemu Zamówień zawierają podatek VAT, podawane są w złotych polskich i nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
2. Cena podana przy Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia i otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
3. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest w Systemie Zamówień, po dokonaniu przez Klienta wyboru Towaru.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie i wprowadzania nowych Towarów do swojej oferty, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Zastrzeżenie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach obowiązujących w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
5. Jeśli Sprzedawca umożliwia taki wybór, zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:
a) gotówką przy odbiorze przesyłki – pieniądze wpłacane są przez Pocztę na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy,
b) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 08 1140 2004 0000 3102 2863 9937 mBank. Termin płatności za zamówione Towary, w przypadku wyboru przelewu wynosi 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuregulowanie płatności w ww. terminie 5 dni skutkuje rozwiązaniem Umowy Sprzedaży.
c) przelewem elektronicznym korzystając z usług serwisu Przelewy24.pl.
d) gotówką przy odbiorze osobistym w Salonie kosmetycznym YASODA, ul. Dubois 47, 45-070 Opole, po wcześniejszym ustaleniu tego faktu poprzez email lub telefonicznie ze Sprzedawcą.

§4 Formy dostawy i realizacja Zamówienia

1. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę Zamówienia, rozpoczyna się proces realizacji tego Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem kuriera Poczty Polskiej, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa.
3. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest możliwy w Salonie Kosmetycznym YASODA ul. Dubois 47, 45-070 Opole, po wcześniejszym złożeniu Zamówienia i po wcześniejszym ustaleniu tego faktu poprzez email podany na stronie Kontakt lub email: abc@atmanet.pl lub telefonicznie ze Sprzedawcą.
4. W przypadku nie odebrania Zamówienia w ciągu 14 dni, Zamówienie jest zwracane do Sprzedawcy.
5. Zamówienie złożone  przez Klienta kompletowane są przez Sprzedawcę w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
6. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się na adresy znajdujące się na terytorium Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę za granicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.
7. Zamówienia złożone od piątku od godz. 12-tej do niedzieli traktowane są jak złożone w poniedziałek następujący po weekendzie.
8. Czas dostawy nie powinien przekroczyć 2 dni roboczych od momentu skompletowania zamówienia.
9. W wyjątkowych okolicznościach, np. okresowej wzmożonej sprzedaży lub braku towaru na magazynie czas realizacji zamówienia może się wydłużyć do 30 dni. W takim przypadku Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przez Sprzedawcę i podejmuje decyzje o sposobie realizacji Zamówienia: częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia. W szczególnych przypadkach, gdy Klient nie miał aktualnej informacji o niedostępności produktu, Zamówienie,
po zgodzie Klienta, jest wysyłane bez brakującej pozycji. Po uzupełnienia magazynu Sprzedawca dośle Klientowi brakujący towar na swój koszt.
8. Klient, odbierając przesyłkę z Zamówieniem, może sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania zalecamy w obecności listonosza lub kuriera, sporządzić protokół szkody. W tym przypadku będzie to podstawa do złożenia reklamacji przez Sprzedawcę u przewoźnika.

§5 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów odesłania Towaru.
2. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Towarów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części.
3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego. Klient może złożyć swoje oświadczenia o odstąpieniu od umowy na dowolnym innym wzorze z podaniem odpowiednich danych.
4. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy powinno ono zostać wysłane na adres email podany na stronie Kontakt lub abc@atmanet.pl. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, powinno zostać ono wysłane wraz z zwracanym Towarem na adres korespondencyjny / kontaktowy Sprzedawcy tj.: AtmaNet ul. J.Bytnara Rudego 17 / 906, 45-265 Opole. Do zachowania 14 - dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. Sprzedawca potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wysyłając informację na adres email podany przy zawieraniu Umowy sprzedaży.
6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy podany przez Klienta w korespondencji email lub na formularzu Oświadczenia odstąpienia od umowy.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Klienta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Jeżeli Klient wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
10. Zwracane Towary należy odesłać na adres: AtmaNet ul. J.Bytnara Rudego 17 / 906, 45-265 Opole
11. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
13. Wyłączenie prawa odstąpienia. Zarówno głowica urządzenia Acthyderm TOUCH jak i kosmetyki są zabezpieczone plombą z napisem "Zerwane = Otworzone". Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
Sprzedawca, zgodnie z powyższym informuje, że zerwanie plomby "Zerwane = Otworzone"skutkuje utratą uprawnień do odstąpienia od umowy zakupu i prawa do zwrotu. Innymi słowy mówiąc, ze względów higienicznych nie oferujemy możliwości zwrotu ani wymiany produktu, jeśli plomba "Zerwane = Otworzone" została przez Nabywcę usunięta, przerwana lub zerwana.

§6 Reklamacja Towaru

1. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Towaru bez wad.
2. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego
wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub - niezależnie z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru.
3. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi listownie na adres: AtmaNet ul. J.Bytnara Rudego 17 / 906, 45-265 Opole lub za pomocą emaila na adres podany na stronie Kontakt naszego Systemu Zamówień lub na adres email: abc@atmanet.pl z dopiskiem „reklamacja”. Prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu Towaru.
4. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta.
5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Klient może:
a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
b. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
6. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej
wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres: AtmaNet ul. J.Bytnara Rudego 17 / 906, 45-265 Opole.
8. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§7 Ochrona danych osobowych i Polityka prywatności

1. Sprzedawca gwarantuje Państwu ochronę danych osobowych (zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dn. 29.08.1997 r. ) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r., zarówno w procesie ich przetwarzania jak i przechowywania, chroniąc je przed dostępem osób nieupoważnionych do tego. Sprzedawca nie udostępnia żadnych danych osobowych innym osobom, instytucjom czy firmom.
2. Dane osobowe są niezbędne do realizacji zamówienia i wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień.
3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiana bądź żądanie ich usunięcia oraz zaprzestanie ich przetwarzania.
4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień przez Sprzedawcę zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod URL /polityka-prywatnosci.php.

§8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r i jest dostępny na stronie internetowej Systemu Zamówień.
3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia przez Klienta.
4. Sprzedawca może dokonać zmian regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
5. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów na stronie internetowej Systemu Zamówień na podstronie  'Regulamin' pod adresem URL /regulamin.php skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym
posługuje się Klient.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1. do Regulaminu
Wypełnij poniższy formularz w przypadku reklamacji lub zwrotu.
Postaw w polu ¨ znak X dla oznaczenia, którego przypadku dotyczy Twoja sprawa.

 

Produkty prosimy odesłać na adres:              
AtmaNet Maciej Bezeg                                    
ul. J.Bytnara Rudego 17 / 906                          
45-265 Opole                                                      
tel. 604 917 779                                                   

                Formularz reklamacyjny.
Do przesyłki z reklamowanym produktem dołącz ten formularz:

¨ REKLAMACJA                                             tel. kontaktowy   .........................................

Imię i nazwisko:                   ....................................................................................................
Nr paragonu / faktury:        ....................................................................................................
Data zakupu:                        ....................................................................................................
Opis problemu:                    ....................................................................................................
...................................................................................................................................................
               

Formularz odstąpienia od umowy.
Do przesyłki ze zwracanym produktem dołącz ten formularz:

¨ ZWROT                                                          tel. kontaktowy   .........................................

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zakupu produktu / zestawu:
....................................................................................................
Imię i nazwisko:                   ....................................................................................................
Nr paragonu / faktury:        ....................................................................................................
Data zakupu:                        ....................................................................................................
Przyczyna zwrotu:               ....................................................................................................
Nr konta bankowego do
zwrotu środków:                  ....................................................................................................

 

 

Data:      ........................................            Podpis Klienta:               .....................................................

  • Clients
  • Clients
  • Clients
  • Clients
  • Clients
  • Clients
  • Clients
  • Clients

100% oryginalne

Gwarantujemy oryginalność oferowanych kosmetyków.

Najlepsze ceny

Oferujemy najlepsze, zawsze konkurencyjne ceny.

Darmowa dostawa

Każde zakupione urządzenie Acthyderm Touch wysyłamy gratis.

14 dni na zwrot

Nienaruszony towar możesz nam zwróć do 14 dni.